วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

มอบสื่อที่ รร.ธวัชบุรีวิทยาคม + ชุมชนบ้านยางกู่

โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
มอบมอบสื่อการเรียนให้กับโรงเรียนเครือข่ายที่สนับสนุน
และมีนักเรียนมาเรียนต่อปี 2553
ในโครงการ "พี่เพื่อน้อง"

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม  อ.ธวัชบุรี
น.ส.ละออง ทิณบุตร รองผอ.ฝ่ายวิชาการ และนายสนธยา ราชทะคันที
มอบสื่อการเรียนให้โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม ที่หน้าเสาธง วันที่ 27 ธันวาคม 2553

โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่  อ.ธวัชบุรี

ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล ผจก./ผอ.โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
มอบสื่อการเรียนให้โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ ในวันเข้าเยี่ยมชมธีรภาดา
มอบ ณ หน้าอาคารอำนวยการ  วันที่ 22 ธันวาคม 2553
..........................................................................
ภาพข่าวโดย_รัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์ ธีรภาดาเทคโนโลยี  โทร.043-519 661 -3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น