วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

23 ม.ค.54 การสอบ V-Net ห้องสอบโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการสอบ V-Net
ศูนย์สอบ จ.กาฬสินธุ์  ห้องสอบโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
ของนักเรียน ปวช.3 โรงเรียนธีภาดาเทคโนโลยี
อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 23 มกราคม 2554 กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจาก รองฯ ผู้อำนาวยการโรงเรียน ฯ
รองฯ ละออง ทิณบุตร , รองรัฐพล อธิมัง และรองฯ สนธยา ราชทะคันที
กลุ่ม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการโรงแรม
กลุ่ม พณิชยการภาพข่าวโดย_นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี  โทร.043 - 519 661 -3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น