วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เรียนเชิญร่วมงานธีรภาดาวิชาการ 10 ปีคุณภาพ

เชิญประลองฝีมือในงาน

ธีรภาดาวิชาการ : 10 ปีแห่งคุณภาพ
5 กันยายน 2554
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
โครงการ             ธีรภาดาวิชาการ 10 ปีแห่งคุณภาพ
เลขานุการ           ฝ่ายวิชาการ
สถานที่จัดงาน     วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
วันที่ดำเนินการ    5 กันยายน 2554
วัตถุประสงค์
1.       เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านทักษะ ผลงาน กิจกรรมดีเด่นของผู้เรียนแต่ละสาขาวิชา และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มผู้เรียน
2.       เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน นักศึกษาและวิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาให้สาธารณชนทราบ
3.       เพื่อตัดเลือกผลงาน กิจกรรมดีเด่น ส่งเข้าประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
4.       เพื่อประกาศเกียรติคุณนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น
เป้าหมาย
1.       จัดแสดงผลงานครู
2.       จัดแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษาในสาขาวิชาและชมรมวิชาชีพ
3.       จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นักเรียน นักศึกษา
4.       ประกวดแข่งขันทักษะ สาขาวิชาต่าง ๆ 10 สาขาวิชา
5.       จัดกิจกรรมแสดงบนเวที
            6.   ประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
................................
ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายวิชาการ
เผยแพร่ข่าวโดย_นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์และสื่อสาร  ..
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น