วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การอบรม CAI สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน


การอบรม CAI ตามโครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา
สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ครูมีความรู้ในการผลิตสื่อ CAI ในการเรียนการสอน
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จัดอบรมโดย
ใช้สถานที่ ห้องปฏฺบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
ณ ห้อง 2204 - 2205  อาคาร 2
  ระหว่างวันที่ 17 - 22 สิงหาคม 2554ประชุมปรึกษษหารือเตรียมความพร้อมก่อนวันอบรม
บรรยากาศการอบรมวันแรก
..........................
ภาพข่าวโดย_นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ หน.งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2 / 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น