วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การประกวดคำขวัญวันรณรงค์ต่อต้าการค้ามนุษย์จ.ร้อยเอ็ด ปี 2554


โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี บริหารงานโดย ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล(กิตติมศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้แผนกวิชาพื้นฐาน อ.สิริพร ระดาฤทธิ์  อ.ไพรัตน์ วิชัยภูมิ
นำนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดคำขวัญ วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2554
คว้ามา 2 รางวัล คือ  1. นายสุทธิพงษ์  แก้วโพธิ์ ปว.3  ได้รองรองชนะเลิศอันดับ 1
"สตรีคือเพศแม่  อย่ารังแกข่มขืนใจ
ค้าประเวณีจะหมดไป  ถ้าคนไทยมีศีลธรรม"
 
 2.นางสาวจิตลดา ช่างเสนา ได้รองรองชนะเลิศอันดับ 1
"ค้ามนุษย์เป็นทุกข์ของสังคม
บ้านเมืองจะล่มจมเพราะทุกคนไม่ดูแล"


ภาพ นายสุทธิพงษ์  แก้วโพธิ์ และ นางสาวจิตลดา ช่างเสนา
รับรางวัล รองรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2
ในการประกวดคำขวัญ วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2554ผู้ได้รับรางวัลบันทึกภาพร่วมกัน


ขอบคุณข้อมูลจาก อ.สิริพร ระดาฤทธิ์ และอ.ไพรัตน์ วิชัยภูมิ

เผยแพร่ข่าวโดย _ นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น