วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การประชุมบุคลากร เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา
โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวละออง ทิณบุตร
และ นายสนธยา ราชทะคันที รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ฯ
เพื่อติดตาม และประเมินการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ
วันที่ 14 กรกฏาคม 2554ภาพข่าวโดย _ นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
งานประชาสัมพันธ์ ธีรภาดาเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น