วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ขอแสดงความยินดีกับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล

ขอแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ดร.ธีระ ชัยคณารักษ์กูล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญา  ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการพัฒนาสังคม   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
.......เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553................... งานประชาสัมพันธ์ ธีรภาดาเทคโนโลยี............เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่..โทร.043 - 519 661...................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น