วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัย'ธีรภาดา กับ บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา กับ บริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิส จำกัด
เพื่อผลิตบุคลากร นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สู่ตลาดงาน
ด้านการบริการระบบวิศวกรรมภายในอาคารสูง
ลงนามโดย ดร.เชษฐ์พงศ์ ชัยคณารักษ์กูล ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ
 และนายวสันต์ ใจซื่อ ผู้แทนฝ่ายบริหารบริษัทพร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554  ห้องประชุมอาคารอำนวยการเผยแพร่ภาพและข่าวโดย_นางสาวรัฐวิกานต์ ประดับเสริฐ
                            งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
                            วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น